STRONA GŁÓWNA
O NAS
DBS - Przyjazny System Obiegu Dokumentów
CDNXL
PROGRAMY - OFERTA
COMARCH
REFERENCJE
KONTAKT
  
PO GODZINACH
 
  
CDNXL - opis,     sprzedaż,     zamówienia,     izam,     produkcja,     serwis i remonty,     controlling,     crm,     E-sklep,     optima off-line,     księgowość,     środki trwałe,     import,     płace i kadry,     administracja,     rozszerzenia funkcjonalne

Moduł Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (tzw. składników niskocennych).

Ewidencja składników majątku trwałego.

Podstawą ewidencji majątku trwałego są księgi inwentarzowe. Liczba ksiąg może być dowolna, zdefiniowana przez Użytkownika. Składniki majątku trwałego można dodatkowo ująć w definiowane grupy. Grupy mogą mieć strukturę wielopoziomową (drzewiastą). Dany składnik może należeć do wielu grup. 

Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym odbywa się w oparciu o stosowne dokumenty, np.:
. Przyjęcie składnika majątku trwałego - dokument OT
. Zwiększenie lub zmniejszenie wartości  - dokument MW
. Likwidacja składnika  majątku trwałego - dokument LT
. Amortyzacja - dokument AM
. Zmiana osoby odpowiedzialnej - dokument ZO
. Przeszacowanie  - dokument PK

Amortyzacja składników majątku trwałego.

Wielkość odpisów amortyzacyjnych może być naliczana automatycznie w okresach miesięcznych, kwartalnych lub na koniec okresu obrachunkowego. Wielkość wygenerowanych odpisów zależy od wskazanej na karcie inwentarzowej metody oraz stawki, powiązanej z wybranym symbolem KŚT. Odpisy mogą być wyliczone wg metody: liniowej, degresywnej, jednorazowej. Istnieje możliwość nieamortyzowania  składnika majątku. W przypadku środków trwałych serwisowanych istnieje możliwość wstrzymania naliczania amortyzacji do momentu ich naprawy i ponownego przesunięcia do użytkowania. Składki majątku można amortyzować dwutorowo, tj. w ujęciu bilansowym (wg Ustawy o Rachunkowości lub wg MSR) oraz podatkowo. Dostępne jest również generowanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wykorzystywanych w działalności sezonowej.

Plan amortyzacji.

System udostępnia plan amortyzacji zestawiający odpisy planowane z rzeczywistymi.

Dynamiczne Raportowanie.

Pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych, z możliwością określenia zakresu analiz w oparciu o rozbudowaną listę parametrów.

PORES   -   Stefan Poręba,   20-616 Lublin, ul. Gliniana 27/6,  tel. 0-510 187 050 e-mail: biuro@pores.pl