STRONA GŁÓWNA
O NAS
DBS - Przyjazny System Obiegu Dokumentów
CDNXL
PROGRAMY - OFERTA
COMARCH
REFERENCJE
KONTAKT
  
PO GODZINACH
 
  
CDNXL - opis,     sprzedaż,     zamówienia,     izam,     produkcja,     serwis i remonty,     controlling,     crm,     E-sklep,     optima off-line,     księgowość,     środki trwałe,     import,     płace i kadry,     administracja,     rozszerzenia funkcjonalne

Rozszerzenia funkcjonalne

System CDN XL oferuje szereg użytecznych rozszerzeń jako uzupełnienie funkcjonalności istniejących modułów.

Intranetowe Karty Pracy

Intranetowe Karty Pracy to aplikacja współpracująca z modułem Płace i Kadry XL, pozwalająca w prosty i wygodny sposób rejestrować zdalnie czas pracy pracowników przez osoby do tego upoważnione. Wprowadzana w ten sposób jeden raz informacja o przepracowanym czasie jest automatycznie zapisywana w bazie modułu Płace i Kadry XL, następnie wykorzystywana przy naliczaniu wynagrodzeń. Intranetowe Karty Pracy stanowią narzędzie do bezpośredniego opisu analitycznego czasu pracy poszczególnych pracowników. Przeznaczone są dla przedsiębiorstw stosujących opis analityczny czasu pracy w obrębie dwóch wymiarów analitycznych. Alternatywę dla tego modułu stanowi Intranetowy Podzielnik Wynagrodzeń przeznaczony dla firm, które korzystają ze złożonego opisu analitycznego - wymagających procentowego podziału kosztów wynagrodzeń. Aplikację można uruchomić z dowolnego komputera w lokalnej sieci.

Dostęp do danych opiera się na strukturze podległościowej zdefiniowanej w module Administrator systemu CDN XL. Do własnych kart pracy dostęp mają tylko ci pracownicy, którym przypisano taką rolę. Kierownicy posiadają również dostęp do kart pracy swoich podwładnych. Dodatkowo istnieje możliwość przydzielenia wybranym osobom w firmie uprawnień pozwalających na wgląd do danych odnoszących się do wskazanego centrum, czy całej firmy np. dla pracownika działu kadr odpowiedzialnego za ewidencję czasu pracy w firmie lub pracowników Zarządu tylko do informacji o czasie pracy (kalendarza) wybranych pracowników. Dane osobowe pracowników są chronione - osoby upoważnione do ewidencjonowania czasu pracy przez Intranet mają dostęp wyłącznie do kart podległych im pracowników, nie mają natomiast wglądu w inne ich dane poza imieniem i nazwiskiem.

Intranetowy RCP

Moduł Rejestracji Czasu Pracy służy do wyświetlania, korygowania i zatwierdzania danych odczytanych z czytnika RCP w oparciu o strukturę podległościową firmy. Rejestrator zapamiętuje momenty wejść i wyjść pracownika oraz w trybie ciągłym wskazuje pracownikowi bądź jego przełożonemu pozostały do przepracowania czas w danym dniu poprzez porównywanie do przypisanej każdemu pracownikowi normy czasu pracy. Wgląd do danych zapisanych z czytnika w systemie ma sam pracownik jak i inne osoby, którym taka rolę przypisano. Zatwierdzać oraz modyfikować zarejestrowany czas pracy może jedynie osoba posiadająca do tego uprawnienia, np. kierownik.

Moduł umożliwia ewidencjonowanie różnej normy pracy dla różnych osób (centrów), oraz jej zmian historycznych. Przechowuje również bezpiecznie dane o wszystkich dokonanych korektach (kto, kiedy i jaki element modyfikował).

Informacje uzyskane dzięki aplikacji mogą być wykorzystywane w dalszej kolejności do celów kadrowo-płacowych. Zarejestrowane automatycznie dane dotyczące konkretnego okresu można ująć w postaci kalendarza czy zestawienia czasu pracy, a następnie wykorzystać przy rozliczeniach płacowych pracownika.

Moduł cechuje wygodny interfejs pozwalający na szybkie wdrożenie bez dodatkowych szkoleń. Może również stanowić efektywny składnik systemu informacji o czasie pracy pracowników wykorzystywany do celów controllingowych.

Intranetowy Podzielnik Wynagrodzeń

Jest to aplikacja intranetowa umożliwiająca bezpośredni dostęp wielu użytkowników do podzielnika kosztów wynagrodzeń systemu CDN XL. Intranetowy Podzielnik Wynagrodzeń jest tworzony oraz zatwierdzany w oparciu o hierarchię struktury podległościowej firmy. Dostęp do aplikacji, czyli do opisu analitycznego pracownika, zatwierdzania i potwierdzania podzielnika jest uzależniony od miejsca operatora w strukturze zdefiniowanej w systemie CDN XL oraz od tego czy jest on kierownikiem danego centrum. Kierownik ma możliwość wypełniania i zatwierdzania podzielnika dla siebie i pracowników podległego mu centrum poprzez sieć Intranetową. Pracownik, który nie jest oznaczony jako kierownik, ma dostęp tylko do swojego podzielnika. Może go uzupełnić poprzez określenie liczby dni przepracowanych w danym centrum oraz wskazanie poszczególnych wymiarów opisu analitycznego. Posiada też możliwość jego zatwierdzenia. Aplikacja stanowi skuteczne narzędzie zbierania danych dla kierownika o czasie poświęcanym przez pracowników na poszczególne zadania, jak również jest wykorzystywana w controllingu w celu określenia kosztu i ustalenia czasu przypadającego na dany projekt.

Moduł udostępnia rozwiązanie alternatywne do Intranetowych Kart Pracy - jest przeznaczony dla firm, które korzystają z rozbudowanego, wielowymiarowego opisu analitycznego procentowego podziału kosztów wynagrodzeń. Intranetowy Podzielnik Wynagrodzeń w dalszej kolejności umożliwia dokonanie podziału kosztów wynagrodzeń ujętych w liście płac wg indywidualnego opisu analitycznego przypisanego pracownikowi. Tak wygenerowany podzielnik, przypisany do listy płac, stanowi narzędzie pozwalające na księgowanie kosztów wynagrodzeń na odpowiednich kontach analitycznych.

Intranetowy Moduł Nieobecności

Aplikacja pozwala na planowanie, zatwierdzanie, rejestrowanie i raportowanie nieobecności pracowników w zadanych okresach czasu

Współpraca z systemem ECOD

Realizowana poprzez funkcje EDI funkcjonalność obsługi współpracy z dostawcami lub odbiorcami z wykorzystaniem formatu XML według szablonów najpopularniejszego standardu ECOD (Elektroniczne Centrum Obsługi Dokumentów). Funkcje te pozwalają na zapis i odczyt danych w odpowiednim formacie, oferowane są w wersji serwerowej i dzielą się na trzy części:

- Mechanizm wymiany danych CDN XL/ECOD (element wymagany)

- Obszar współpracy z dostawcami (element opcjonalny)

  • Eksport zamówień do dostawców

  • Import Faktur Zakupu

  • Import Korekt

- Obszar współpracy z odbiorcami (element opcjonalny)

  • Import Zamówień sprzedaży

  • Eksport Faktur sprzedaży

  • Eksport korekt

CDN XL AGENT

Aplikacja dla komputerów typu Pocket PC, pozwala na zbieranie zamówień oraz prowadzenie sprzedaży przez mobilnych przedstawicieli handlowych. Umożliwia również prowadzenie działań promocyjno-marketingowych oraz szeroką analizę i raportowanie zdobytych informacji.

Definiowanie Interfejsu

Obejmuje możliwość ukrywania lub uniemożliwiania edycji wybranych pól na formatkach systemu bez potrzeby modyfikacji kodu samego systemu CDN XL.

Modelowanie procesów

Funkcjonalność umożliwiająca definiowanie procesów i obiegu dokumentów oraz kreowanie i obsługę różnorodnych alertów związanych z informacjami zarejestrowanymi w bazie danych systemu CDN XL.

Internetowa Księga Raportów

Funkcjonalność Internetowej Księgi Raportów pozwala - z dowolnego miejsca na świecie poprzez połączenie z firmowym serwerem - na przegląd zestawień i analiz wygenerowanych w standardowej Księdze Raportów za pomocą przeglądarki internetowej.

Detal - Interfejs detaliczny

Opcjonalne - bezpłatne rozszerzenie funkcjonalności modułu Sprzedaży, oferujące czytelny i intuicyjny interfejs obsługi Klienta - Detal, z możliwością współpracy z ekranami dotykowymi.

PORES   -   Stefan Poręba,   20-616 Lublin, ul. Gliniana 27/6,  tel. 0-510 187 050 e-mail: biuro@pores.pl