STRONA GŁÓWNA
O NAS
DBS - Przyjazny System Obiegu Dokumentów
CDNXL
PROGRAMY - OFERTA
COMARCH
REFERENCJE
KONTAKT
  
PO GODZINACH
 
  
CDNXL - opis,     sprzedaż,     zamówienia,     izam,     produkcja,     serwis i remonty,     controlling,     crm,     E-sklep,     optima off-line,     księgowość,     środki trwałe,     import,     płace i kadry,     administracja,     rozszerzenia funkcjonalne

Moduł Produkcji

Obszar Produkcja w systemie CDN XL dzieli się na dwa moduły - Kompletacji oraz Produkcji.

Moduł Produkcja - Obsługa zaawansowanych procesów wytwarzania

Moduł Produkcja, zawiera zestaw funkcjonalności  umożliwiających rejestrację bazy produkcyjnej i technologii wytwarzania produktów w oparciu o które wykonywane jest harmonogramowanie i realizacja procesów produkcyjnych.

Rejestracja bazy produkcyjnej. Narzędzia dostępne w module: Produkcja, umożliwiają prowadzenie ewidencji pracowników, narzędzi, maszyn i innych zasobów, którym zostaną zlecone zadania produkcyjne. Do każdego zasobu przypisana jest funkcja, uwzględniająca rodzaj wykonywanej przez zasób pracy oraz kalendarz, który określa czas jego dostępności dla planowanych zadań.

Definiowanie technologii wytworzenia produktu. Planowanie i realizacja produkcji wykonywana jest na podstawie technologii wytworzenia produktu. Technologie stanowią zestaw informacji, wyczerpująco określających czynności wchodzące w skład procesu produkcji dla uzyskania jednego lub wielu produktów. Dla każdej z czynności można zdefiniować wykaz potrzebnych surowców do jej wykonania oraz półproduktów, uzyskiwanych w kolejnych procesach technologii. Czynność definiowana w technologii zawiera również wskazanie funkcji zasobów niezbędnych do jej realizacji. Technologia pozwala również na rejestrację wielu informacji o charakterze pomocniczym i opisowym, z możliwością dołączania do niej plików zawierających rysunki techniczne, specyfikacji surowców lub produktów i innych materiałów przydatnych w produkcji. Dostęp do tych danych możliwy jest z poziomu dokumentów rejestrujących konkretny proces produkcyjny. Możliwe jest tworzenie wielu wersji technologii, np. dla określonego kontrahenta, technologii przewidujących wykonanie produktów w różnych jego wariantach oraz łączenie ze sobą technologii poprzez produkty.

Harmonogramowanie produkcji. Harmonogramowanie w module: Produkcja, polega na automatycznym wskazywaniu planowanych  terminów realizacji czynności produkcyjnych. Określanie tych terminów odbywa się z uwzględnieniem możliwości dobrania do nich odpowiednich zasobów, czyli takich, które mogą realizować funkcje przewidziane dla danej czynności przez technologię produktu. Planowanie produkcji dostępne jest w różnych kontekstach czasowych, dzięki czemu możliwe jest planowanie od bieżącego terminu, lub od wskazanego terminu. Oprócz tego, funkcjonalność harmonogramowania obejmuje planowanie na zadany termin (tzw. planowanie wstecz) oraz oferuje pełne możliwości przeplanowania produkcji. Planowane zadania można modyfikować również przez ich priorytetowanie. Harmonogramowanie w module: Produkcja, nie ogranicza się do samego wskazania możliwych terminów realizacji i dobrania odpowiednich zasobów produkcyjnych. Podczas planowania,  generowane są rezerwacje na surowce, a przypadku ich braku wyświetlana jest odpowiednia informacja. Nadzór nad możliwością realizacji planu produkcji ułatwia wyświetlanie informacji również o innych konfliktach, mogących wywołać zagrożenie dla jego terminowego wykonania.

Realizacja produkcji. Moduł Produkcja, oferuje pełną gamę funkcji służących rejestracji realizacji produkcji. Możliwe jest rejestrowanie wykonania całej czynności produkcyjnej lub tylko jej części. Realizacje częściowe mogą wynikać z uzyskania tylko części ilości przewidzianych produktów lub zrealizowania tylko części terminów, na jakie przewidziana została czynność. Przykładowo, funkcjonalność ta umożliwia rejestrację wykonania części czynności przez zmianę schodzącą z produkcji. Podczas rejestracji realizacji, została dopuszczona możliwość edycji ilości surowca lub produktu oraz rzeczywistego czasu realizacji czynności (modyfikacja planu).

Raportowanie i nadzór nad produkcją. Moduł Produkcja wyposażony jest w narzędzia służące do nadzoru i raportowania przebiegu produkcji. Harmonogram czynności pozwala na wyświetlanie wykazu planowanych i zrealizowanych czynności, według kryteriów wskazanych przez Operatora. Dzięki temu, możliwe jest zawężenie wyświetlanych czynności  i ich realizacji dla wskazanego pracownika, brygady, na określony przedział czasu itd. Moduł umożliwia również prezentację planu i realizacji produkcji w postaci graficznej - wykresu Gantt'a, z możliwością jego filtrowania, podobnie jak na harmonogramie czynności. Możliwe jest również symulowanie kosztu produktu w oparciu o raport kosztów.

Rozliczanie produkcji.  Rozliczanie produkcji służy określeniu kosztu uzyskanego produktu. Koszt ten jest wyliczany w oparciu o koszt surowców, zasobów (np. robocizny) oraz dodatkowych kosztów wynikających z technologii. Oprócz kosztu wyliczonego, możliwe jest również określenie dla produktu kosztu ewidencyjnego, czyli ustalonego przez Operatora. W takiej sytuacji, różnica między kosztem wyliczonym a ewidencyjnym zostanie ujęta w odchyleniach kosztu.

Moduł Kompletacja

Moduł Kompletacji oferuje rozwiązania pozwalające na definiowanie i wytworzenie produktów. System umożliwia zdefiniowanie składu produktu gotowego jak i półfabrykatów czy podzespołów. Możliwe jest definiowanie dla wyrobu wielu receptur pozwalając na obsługę wielowariantowości składników surowcowych i usług.

W systemie istnieje kartoteka zleceń kompletacyjnych na wytworzenie, jak i na dekompletację produktu. Posiadając listę wszystkich zleceń i pełną informację na ich temat w jednym miejscu, użytkownik płynnie zarządza ich realizacją. Z poziomu zlecenia generowane są odpowiednie dokumenty RW/PW na surowce konieczne do realizacji zlecenia. Może się to odbywać dla całego zlecenia, poszczególnych produktów lub poszczególnych surowców związanych ze zleceniem. Możliwe jest także generowanie dodatkowych dokumentów RW np. dla materiałów nie związanych z wykorzystywaną normą kompletacyjną.

System obsługuje także zwroty surowców oraz przyjęcia produktów ubocznych lub odpadów ze zlecenia kompletacji. W momencie ukończenia zlecenia, następuje rozliczenie zasobów materiałowych jak i usług. Automatycznie wyliczane są koszty związane z wytworzonymi na tym zleceniu wyrobami gotowymi.

Rozliczanie zleceń produkcyjnych może odbywać się wg cen ewidencyjnych lub wg cen rzeczywistych. Dostępne są również mechanizmy częściowego rozliczania produkcji przy rozliczaniu wg kosztów rzeczywistych - czyli możliwości naliczania kosztów produktów w trakcie trwania realizacji zlecenia. Z poziomu tego modułu, mając odpowiednie uprawnienia, można również dokonać księgowania dokumentów RW i PW. W każdej chwili użytkownik ma dostęp do dokumentów, które są związane z danym zleceniem np. czy i kiedy zostało wygenerowane zamówienie zakupu. W każdym momencie dostępny jest stan realizacji zlecenia obejmujący m.in. informacje o ilości i wartości kosztów rzeczywistych surowców pobranych na rzecz realizacji zlecenia.

W każdej chwili istnieje możliwość podglądu stanów magazynowych, dostaw i zamówień na zakup. Posiadając odpowiednie uprawnienia można ingerować w proces i strukturę danego wyrobu. Funkcja umożliwiająca operowanie na zleceniach kompletacji wyłącznie dokumentami magazynowymi (WM i PM) pozwala na wyraźne rozdzielenie etapu realizacji zleceń od etapu ich rozliczania. Dzięki temu możliwe jest całkowite ukrycie wartości składników i produktów przed operatorami obsługującymi moduł oraz umożliwienie przekazywania gotowych wyrobów do dalszej obróbki bez konieczności rozliczania zleceń, w wyniku których te produkty powstały.

Moduł obsługuje również proces dekompletacji, stosowany przy dekompozycji całości na elementy pierwsze (np. rozbiór, remont, procesy sortowania, przepakowanie itp.)

 

PORES   -   Stefan Poręba,   20-616 Lublin, ul. Gliniana 27/6,  tel. 0-510 187 050 e-mail: biuro@pores.pl